Character chino xián xian2 xuán xuan2

This chinese character has two different pronuncations - xián and xuán. Click play to listen to the pronunciation or learn below chinese words using .

      xián
      xuán

El radical de 弦 es 弓 gong1.

AudioChino PalabraEspañol
      

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
石头
shítou
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān èr bǎi bā shí sān
4283