Character chino qiān qian1

This chinese character is pronunced - qiān - qian1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiān

El radical de 签 es 竹 zhu2.

AudioChino PalabraEspañol
       签证
visado
       签字
firmar
       签订
       签署

firmar
签名
firmar

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
奶奶
nǎinai
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi sān shí sì
1134