Character chino qiān qian1

This chinese character is pronunced - qiān - qian1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiān

El radical de 签 es 竹 zhu2.

AudioChino PalabraEspañol
       签证
visado
       签字
firmar
       签订
       签署

firmar
签名
firmar

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
艰巨
jiānjù
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān liù bǎi liù shí jiǔ
4669