Ejemplo de frase en chino No.1471

1st tone
shēn
1st tone   1st tone
呼吸
hūxī
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
1st tone   4th tone
帮助
bāngzhù
3rd tone
4th tone   1st toneno tone
放松。
fàngsōng。
      Escuchar
AudioChino Español
      
shēn
bajo
profundo
       呼吸
hūxī
respirar
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
       帮助
bāngzhù
ayuda
ayudar
      

       放松
fàngsōng
relajarse

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
稍微
shāowēi
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi èr shí jiǔ
3829