Ejemplo de frase en chino No.1862

4th tone   2nd tone
大学
dàxué
4th tone   4th tone   1st tone
毕业生
bìyèshēng
4th tone   2nd tone
面临
miànlín
3rd tone
zhǎo
1st tone   4th tone
工作
gōngzuò
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
压力。
yālì。
      Escuchar
AudioChino Español
大学
dàxué
universidad
毕业生
bìyèshēng
graduado
       面临
miànlín
estar en frente de (problema, desafio)
      
zhǎo
buscar
       工作
gōngzuò
trabajar
trabajo
      
de
particula
de
       压力
yālì
presión
densidad

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi jiǔ shí bā
2798