Ejemplo de frase en chino No.2166

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone   4th tone
晚饭
wǎnfàn
3rd tone
4th tone
yào
4th tone
zuò
3rd tone   4th tone   2nd toneno tone
土豆泥。
tǔdòuní。
      Escuchar
AudioChino Español
       今天
jīntiān
hoy
晚饭
wǎnfàn
cena
      

yo
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
      
zuò
hacer
土豆泥
tǔ dòu ní
puré de patatas

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
沙漠
shāmò
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān wǔ bǎi yī shí qī
4517