Ejemplo de frase en chino No.2189

3rd tone
chuǎng
2nd tone
hóng
1st tone
dēng
2nd tone   3rd tone
违反
wéifǎn
1st tone   1st tone
交通
jiāotōng
1st tone   2nd toneno tone
规则。
guīzé。
      Escuchar
AudioChino Español
      
chuǎng
precipitarse
      
hóng
rojo
      
dēng
lámpara
luz
       违反
wéifǎn
romper
conculcar (ley, regla)
       交通
jiāotōng
tráfico (calle)
       规则
guīzé
reglas para negicios, juegos

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
照相机
zhàoxiàngjī
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān sì bǎi jiǔ shí liù
4496