Ejemplo de frase en chino No.2218

3rd tone
3rd tone
3rd tone
yǒu
1st tone   2nd tone
专门
zhuānmén
no tone
de
3rd tone   4th tone
武术
wǔshù
2nd tone   4th toneno tone
学校?
xuéxiào?
      Escuchar
AudioChino Español
      

¿cuál?
      

dentro
interior
      
yǒu
tener
       专门
zhuānmén
especial
      
de
particula
de
       武术
wǔshù
arte marcial
deporte de combate
       学校
xuéxiào
escuela

Deja un comentario

Configuración

¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi sān shí wǔ
2135