Ejemplo de frase en chino No.2730

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
zuò
2nd tone   no toneno tone
什么?
shénme?
¿Qué quieres hacer hoy?
      Escuchar
AudioChino Español
       今天
jīntiān
hoy
      

      
xiǎng
querer
pensar
      
zuò
hacer
       什么
shénme
que
algo
cuál

Configuración

Una palabra
完善
wánshàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān jiǔ bǎi jiǔ shí sān
4993