Ejemplo de frase en chino No.2935

1st tone   2nd tone
今年
jīnnián
3rd tone
4th tone
yào
4th tone
zài
4th tone
3rd tone   1st toneno tone
北京。
Běijīng。
Este año quiero ir otra vez a Beijing.
      Escuchar
AudioChino Español
今年
jīnnián
este año
      

yo
      
yào
tener que
deber
querer
ir a
      
zài
otra vez
      

ir
       北京
Běijīng
Pekín
Beijing

Configuración

¿Qué número es?
sì qiān yī bǎi sān shí jiǔ
4139