Ejemplo de frase en chino No.3039

3rd tone
3rd tone
hěn
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone
chī
1st tone
hēi
4th tone   1st toneno tone
面包。
miànbāo。
Me gusta mucho comer pan negro.
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
hěn
muy
mucho
       喜欢
xǐhuan
gustar
      
chī
comer
      
hēi
negro
       面包
miànbāo
pan

Configuración

Una palabra
打招呼
dǎzhāohu
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān sì bǎi èr shí sì
3424