Ejemplo de frase en chino No.3077

3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
1st tone
jiāo
3rd tone
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
Mi profesor me enseña chino.
      Escuchar
AudioChino Español
我的
wǒde
mi
       老师
lǎoshī
profesor
maestro
      
jiāo
enseñar
      

yo
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān líng sān shí sān
3033