Ejemplo de frase en chino No.3222

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
3rd tone
4th tone
zhù
4th tone
zài
1st tone   2nd toneno tone
中国。
Zhōngguó。
Ahora vivo en China.
      Escuchar
AudioChino Español
       现在
xiànzài
ahora
      

yo
      
zhù
vivir
      
zài
estar en (lugar)
       中国
Zhōngguó
China

Configuración

Una palabra
坦率
tǎnshuài
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān wǔ bǎi yī shí wǔ
4515