Ejemplo de frase en chino No.3367

4th tone
zuò
1st tone   1st tone   1st tone
出租车
chūzūchē
2nd tone
lái
2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
3rd tone
hěn
1st tone   4th toneno tone
方便。
fāngbiàn。
Venir en taxi a la escuela es muy cómodo.
      Escuchar
AudioChino Español
      
zuò
sentarse
       出租车
chūzūchē
taxi
      
lái
venir
       学校
xuéxiào
escuela
      
hěn
muy
mucho
       方便
fāngbiàn
cómodo

Configuración

¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi qī shí qī
1177