Ejemplo de frase en chino No.3966

1st tone   no tone
他的
tāde
2nd tone   1st tone
邻居
línjū
3rd tone
hěn
2nd tone   2nd tone
同情
tóngqíng
1st toneno tone
他。
tā。
Su vecion sentía mucho con él.
      Escuchar
AudioChino Español
他的
tāde
su (de él)
       邻居
línjū
vecino
      
hěn
muy
mucho
       同情
tóngqíng
sentir con alguien
      

él

Configuración

Una palabra
差不多
chàbuduō
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi sì shí jiǔ
3549