Ejemplo de frase en chino No.4142

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
2nd tone
cái
1st tone   1st tone   1st toneno tone
星期一。
xīngqīyī。
AudioChino Español
       今天
jīntiān
hoy
      
cái
sólo
talento
星期一
xīngqīyī
lunes

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi sì shí sān
3743