Ejemplo de frase en chino No.4166

2nd tone   4th tone   3rd tone
博物馆
bówùguǎn
4th tone
zài
2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
no tone
de
3rd tone   no toneno tone
左边。
zuǒbian。
      Escuchar
AudioChino Español
       博物馆
bówùguǎn
museo
      
zài
estar en (lugar)
       学校
xuéxiào
escuela
      
de
particula
de
       左边
zuǒbian
a la izquiera de

Configuración

Una palabra
失眠
shīmián
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān qī bǎi qī shí qī
4777