Ejemplo de frase en chino No.4167

1st tone   4th tone
超市
chāoshì
4th tone
zài
2nd tone   4th tone
学校
xuéxiào
no tone
de
4th tone   no toneno tone
右边。
yòubian。
      Escuchar
AudioChino Español
       超市
chāoshì
supermercado
      
zài
estar en (lugar)
       学校
xuéxiào
escuela
      
de
particula
de
       右边
yòubian
a la derecha

Configuración

¿Qué número es?
sì qiān yī bǎi sì shí qī
4147