Aprende Chino Mandarin . com

Aprende.es

Los números del 1 al 1000000 en chino

número chino pinyin audio
1       
10 shí       
100 yì bái       
1000 yī qiān       
10000 yī wàn       
100000 shí wàn       
1000000 百 万 bái wàn       

Ahora puedes aprender:

30 comentarios
Escribeme un comentario

Deja un comentario

Configuración

Una palabra
人员
rényuán
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi èr shí sān
2123