Character chino pa pa

This chinese character is pronunced - pa - pa. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

pa

El radical de 叭 es 口 kou3.

AudioChino PalabraEspañol
       喇叭

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
产生
chǎnshēng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān èr bǎi sān shí yī
3231