Character chino xuán xuan2

This chinese character is pronunced - xuán - xuan2. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      xuán

El radical de 悬 es 心 xin1.

AudioChino PalabraEspañol
       悬挂
       悬念
       悬崖峭壁

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
千万
qiānwàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān sān bǎi yī shí bā
4318