Character chino fǒu fou3

This chinese character is pronunced - fǒu - fou3. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      fǒu

El radical de 否 es 口 kou3.

AudioChino PalabraEspañol
       否则
si no
       否定
negativo
       否认
negar
       是否
si
que
como si
       否决

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
舅舅
jiùjiu
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān jiǔ bǎi bā shí jiǔ
2989