Character chino qiān qian1

This chinese character is pronunced - qiān - qian1. Click play to listen to the pronunciation or learn now some chinese words using .

      qiān

El radical de 签 es 竹 zhu2.

AudioChino PalabraEspañol
       签证
visado
       签字
firmar
       签订
       签署

firmar
签名
firmar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
医院
yīyuàn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi sì shí sì
3744