Ejemplo de frase en chino No.1205

3rd tone
3rd tone
xiǎng
4th tone
zuò
2nd tone   3rd tone
足底
zúdǐ
4th tone   2nd tone
按摩
ànmó
2nd tone   no tone
还是
háishi
2nd tone   1st tone
全身
quánshēn
4th tone   2nd toneno tone
按摩?
ànmó?
AudioChino Español
      

      
xiǎng
querer
pensar
      
zuò
hacer
足底
zúdǐ
planta del pie
       按摩
ànmó
masaje
masajear
       还是
háishi
o
todavia
全身
quánshēn
cuerpo entero
       按摩
ànmó
masaje
masajear

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi jiǔ shí jiǔ
3399