Ejemplo de frase en chino No.1232

3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
3rd tone
hěn
2nd tone
nán
4th tone   4th tone
透过
tòuguò
4th tone   4th tone
现象
xiànxiàng
4th tone
kàn
1st tone   no tone
清楚
qīngchu
4th tone   no tone
事情
shìqing
no tone
de
3rd tone   4th toneno tone
本质。
běnzhì。
      Escuchar
AudioChino Español
有时候
yǒushíhóu
a veces
      
hěn
muy
mucho
      
nán
difícil
透过
tòuguò
a través de
por
       现象
xiànxiàng
fenómeno
      
kàn
mirar
vigilar
guardar
cuidar
       清楚
qīngchu
comprensible
inteligible
legible
       事情
shìqing
asunto
caso
evento
      
de
particula
de
       本质
běnzhì
carácter
naturaleza (de algo)

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
传染
chuánrǎn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì bǎi jiǔ shí jiǔ
499