Ejemplo de frase en chino No.1240

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
1st tone
dōu
4th tone
huì
1st tone
shuō
1st tone   3rd tone
英语
yīngyǔ
no tone
3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
2nd tone
xué
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   4th toneno tone
必要。
bìyào。
      Escuchar
AudioChino Español
       现在
xiànzài
ahora
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
中国人
zhōngguórén
chino (persona)
      
dōu
todo
todos
      
huì
saber ( poder )
reunirse

shuō
hablar (说话)
英语
yīngyǔ
idioma ingles
      

yo
       觉得
juéde
pensar
sentir

xué
estudiar (学习)
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
      
méi
no (pasado)
no tener
      
yǒu
tener
       必要
bìyào
hacer falta
obligado

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
提问
tíwèn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān sān bǎi sān shí wǔ
3335