Ejemplo de frase en chino No.1241

3rd tone
2nd tone
4th tone
huì
4th tone
yòng
4th tone   2nd tone
画图
huàtú
3rd tone   4th tone
软件
ruǎnjiàn
1st tone   2nd tone
编辑
biānjí
2nd tone   4th toneno tone
图片。
túpiàn。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      

no (presente)
      
huì
saber ( poder )
reunirse
      
yòng
usar
画图
huà tú
dibujar
imagen
       软件
ruǎnjiàn
programa
software
       编辑
biānjí
editar
图片
túpiàn
foto
imagen

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
弹钢琴
tángāngqín
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi wǔ shí sān
3753