Ejemplo de frase en chino No.1252

3rd tone   no tone
你的
nǐde
2nd tone   4th tone   4th tone   2nd tone
移动硬盘
yídòng yìngpán
3rd tone
3rd tone
yǒu
4th tone   2nd toneno tone
病毒。
bìngdú。
      Escuchar
AudioChino Español
你的
nǐde
tu
de ti
移动硬盘
yídòng yìngpán
disco duro externo
      

dentro
interior
      
yǒu
tener
       病毒
bìngdú
virus

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān wǔ bǎi yī shí sān
2513