Ejemplo de frase en chino No.1267

2nd tone
qiú
2nd tone   no tone
别人
biéren
1st tone   2nd tone
帮忙
bāngmáng
4th tone   2nd tone
不如
bùrú
4th tone   3rd tone
自己
zìjǐ
1st tone   4th tone
帮助
bāngzhù
4th tone   3rd toneno tone
自己。
zìjǐ。
      Escuchar
AudioChino Español

qiú
preguntar
pedir
       别人
biéren
otra gente
       帮忙
bāngmáng
ayudar a alguien
ayudar
       不如
bùrú
no igual
no igual de bien
       自己
zìjǐ
mismo
uno mismo
       帮助
bāngzhù
ayuda
ayudar
       自己
zìjǐ
mismo
uno mismo

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī bǎi wǔ shí wǔ
155