Ejemplo de frase en chino No.1285

1st tone   4th tone
期末
qīmò
3rd tone   4th tone
考试
kǎoshì
3rd tone   2nd tone
以前
yǐqián
4th tone
huì
3rd tone
yǒu
3rd tone
liǎng
4th tone
4th tone   4th toneno tone
测验。
cèyàn。
      Escuchar
AudioChino Español
期末
qīmò
fin del semestre
       考试
kǎoshì
examen
       以前
yǐqián
antes
      
huì
saber ( poder )
reunirse
      
yǒu
tener
      
liǎng
dos ( cantidad )
      

vez
veces
       测验
cèyàn
test
quiz (concurso)

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
wǔ bǎi qī shí qī
577