Ejemplo de frase en chino No.1292

1st tone
duō
1st tone   1st tone
沟通
gōutōng
4th tone
jiù
2nd tone
4th tone
huì
3rd tone   1st tone
产生
chǎnshēng
4th tone   4th toneno tone
误会。
wùhuì。
      Escuchar
AudioChino Español
      
duō
mucho
       沟通
gōutōng
comunicación
comunicar
      
jiù
ya
en seguida
      

no (presente)
      
huì
saber ( poder )
reunirse
       产生
chǎnshēng
surgir
       误会
wùhuì
malentendido
malentender

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
挂号
guàhào
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān bā bǎi qī shí jiǔ
2879