Ejemplo de frase en chino No.1293

3rd tone
2nd tone   2nd tone
长途
chángtú
4th tone   4th tone
电话
diànhuà
3rd tone
hěn
4th toneno tone
贵。
guì。
      Escuchar
AudioChino Español


pegar
jugar
calcular
       长途
chángtú
lejano
remoto
       打电话
dǎdiànhuà
telefonear
llamar por telefono
      
hěn
muy
mucho
      
guì
caro

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
èr qiān qī bǎi sì shí èr
2742