Ejemplo de frase en chino No.1301

4th tone
zhè
4th tone
liàng
3rd tone
huǒ
1st tone
chē
3rd tone
yǒu
1st tone   3rd tone
多少
duōshǎo
2nd tone
jié
1st tone   1st toneno tone
车厢?
chēxiāng?
      Escuchar
AudioChino Español
      
zhè
este
ahora
      
liàng
clasificador para coches
      
huǒ
fuego

chē
coche
vehículo
carro
      
yǒu
tener
       多少
duōshǎo
cuántos
cantidad
      
jié
nudo
fiesta
clasificador
       车厢
chēxiāng
vagón

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
思考
sīkǎo
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān liù bǎi liù shí liù
4666