Ejemplo de frase en chino No.1306

3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
4th tone
yòng
no tone
1st tone   no tone
师傅
shīfu
no tone
1st tone   no tone
称呼
chēnghu
1st tone   1st tone   1st tone
出租车
chūzūchē
1st tone   1st toneno tone
司机。
sījī。
      Escuchar
AudioChino Español
      

       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
      
yòng
usar
       师傅
shīfu
maestro
       称呼
chēnghu
dirección
       出租车
chūzūchē
taxi
       司机
sījī
conductor

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sì qiān liù bǎi èr shí bā
4628