Ejemplo de frase en chino No.1334

3rd tone
chǒu
3rd tone   1st tone
小鸭
xiǎoyā
3rd tone
4th tone
huì
4th tone   2nd tone
变成
biànchéng
3rd tone   4th tone
美丽
měilì
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
天鹅。
tiān'é。
      Escuchar
AudioChino Español
      
chǒu
feo
小鸭
xiǎoyā
patito
      

también
      
huì
saber ( poder )
reunirse
变成
biànchéng
ser
transformarse
       美丽
měilì
bonito
      
de
particula
de
天鹅
tiān'é
cisne

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
世界
shìjiè
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān yī bǎi sì shí qī
2147