Ejemplo de frase en chino No.1345

2nd tone   no tone
蚊子
wénzi
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
2nd tone   1st tone
传播
chuánbō
3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone   2nd toneno tone
疾病。
jíbìng。
      Escuchar
AudioChino Español
蚊子
wénzi
mosquito
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
       传播
chuánbō
difundir algo
publicar
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       疾病
jíbìng
enfermedad

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
果实
guǒshí
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi jiǔ shí sān
3993