Ejemplo de frase en chino No.1349

1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
2nd tone   3rd tone
传统
chuántǒng
2nd tone   4th tone
文化
wénhuà
3rd tone
hěn
3rd tone
yǒu
4th tone   4th toneno tone
魅力。
mèilì。
      Escuchar
AudioChino Español
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particula
de
       传统
chuántǒng
tradición
tradicional
       文化
wénhuà
cultura
      
hěn
muy
mucho
      
yǒu
tener
       魅力
mèilì
fascinación
encanto

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān liù bǎi sān shí bā
1638