Ejemplo de frase en chino No.1399

2nd tone   2nd tone
疲劳
píláo
4th tone   3rd tone
驾驶
jiàshǐ
4th tone
huì
3rd tone   4th tone
导致
dǎozhì
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st tone   1st tone
交通
jiāotōng
4th tone   4th tone
事故
shìgù
no tone
de
1st tone   1st toneno tone
发生。
fāshēng。
      Escuchar
AudioChino Español
       疲劳
píláo
cansado
       驾驶
jiàshǐ
ir p.e.: en coche (palabra formal)
      
huì
saber ( poder )
reunirse
       导致
dǎozhì
causar
llevar
      
hěn
muy
mucho
      
duō
mucho
       交通
jiāotōng
tráfico (calle)
       事故
shìgù
accidente
      
de
particula
de
       发生
fāshēng
suceder
ocurrir

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
总统
zǒngtǒng
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi èr shí
3820