Ejemplo de frase en chino No.1403

2nd tone   4th tone   1st tone
魔术师
móshùshī
no tone
de
2nd tone   4th tone
魔术
móshù
3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
4th tone   3rd tone
道理
dàolǐ
3rd tone
hěn
3rd tone   1st toneno tone
简单。
jiǎndān。
      Escuchar
AudioChino Español
魔术师
móshùshī
mago
hechicero
      
de
particula
de
       魔术
móshù
mágica
有时候
yǒushíhóu
a veces
       道理
dàolǐ
verdad
razón
      
hěn
muy
mucho
       简单
jiǎndān
simple
fácil

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
组织
zǔzhī
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi jiǔ shí sān
3993