Ejemplo de frase en chino No.1408

3rd tone
2nd tone
méi
1st tone   4th tone
说话
shuōhuà
4th tone
3rd tone   2nd tone
等于
děngyú
3rd tone
2nd tone
méi
4th tone   4th toneno tone
意见。
yìjiàn。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
méi
no (pasado)
no tener
       说话
shuōhuà
hablar
      

no (presente)
       等于
děngyú
igualar
      

yo
      
méi
no (pasado)
no tener
       意见
yìjiàn
opinión

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān líng qī shí jiǔ
3079