Ejemplo de frase en chino No.1416

4th tone
yòng
1st tone   2nd tone   4th tone
吸尘器
xīchênqì
3rd tone   3rd tone
打扫
dǎsǎo
1st tone   4th tone
一下
yīxià
4th tone   3rd toneno tone
地毯。
dìtǎn。
      Escuchar
AudioChino Español
      
yòng
usar
吸尘器
xīchênqì
aspiradora
       打扫
dǎsǎo
limpiar
一下
yīxià
una vez
un poco
       地毯
dìtǎn
alfombra

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān qī bǎi qī shí
3770