Ejemplo de frase en chino No.1420

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone
fàn
4th tone
hòu
1st tone
chī
1st tone
1st tone
xiē
3rd tone   no toneno tone
点心。
diǎnxin。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
       喜欢
xǐhuan
gustar

fàn
comida
       以后
yǐhòu
después
posteriormente
      
chī
comer
      

uno
      
xiē
algunos
       点心
diǎnxin
postre
piscolabis

Deja un comentario

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
散步
sànbù
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān yī bǎi jiǔ shí sān
1193