Ejemplo de frase en chino No.1422

4th tone   2nd tone
电台
diàntái
1st tone   1st tone   2nd tone
播音员
bōyīnyuán
no tone
de
1st tone   1st tone
声音
shēngyīn
3rd tone
hěn
3rd tone
hǎo
1st toneno tone
听。
tīng。
      Escuchar
AudioChino Español
       电台
diàntái
estación de radio
播音员
bōyīnyuán
orador (tele, radio)
      
de
particula
de
       声音
shēngyīn
voz
ruido
sonido
      
hěn
muy
mucho
      
hǎo
bien
bueno
      
tīng
escuchar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
系领带
jìlǐngdài
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān wǔ bǎi bā shí wǔ
1585