Ejemplo de frase en chino No.1424

3rd tone
4th tone
ròu
1st tone   2nd tone
切成
qiēchéng
1st tone
dīng
no tone
2nd tone   4th tone
然后
ránhòu
1st tone
gēn
2nd tone   1st tone
洋葱
yángcōng
4th tone   3rd tone
一起
yìqǐ
3rd tone
chǎo
1st tone   4th toneno tone
一下。
yīxià。
      Escuchar
AudioChino Español
      

partícula ( objeto directo )

ròu
carne
切成
qiēchéng
cortar
      
dīng
4. punto de una lista
       然后
ránhòu
después
      
gēn
con
seguir
洋葱
yángcōng
cebolla
       一起
yìqǐ
juntos
      
chǎo
freír
一下
yīxià
una vez
un poco

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān sì bǎi liù shí sì
1464