Ejemplo de frase en chino No.1456

1st tone
3rd tone
chuǎng
2nd tone
hóng
1st tone
dēng
4th tone
bèi
2nd tone   3rd tone
罚款
fákuǎn
4th tone
èr
3rd tone
bǎi
2nd toneno tone
元。
yuán。
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
      
chuǎng
precipitarse
      
hóng
rojo
      
dēng
lámpara
luz
      
bèi
partícula ( pasiva )
colcha
       罚款
fákuǎn
multa
      
èr
dos
      
bǎi
cien
      
yuán
moneda china
dolar

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
面条
miàntiáo
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān wǔ bǎi liù shí sì
3564