Ejemplo de frase en chino No.1462

3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
3rd tone   4th tone
总是
zǒngshì
3rd tone   4th tone
反复
fǎnfù
2nd tone   4th tone
强调
qiángdiào
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
no tone
de
1st tone   4th tone
声调
shēngdiào
3rd tone
hěn
4th tone   4th toneno tone
重要。
zhòngyào。
      Escuchar
AudioChino Español
       老师
lǎoshī
profesor
maestro
       总是
zǒngshì
siempre
       反复
fǎnfù
repetidamente
repetir
       强调
qiángdiào
acentuar
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
      
de
particula
de
       声调
shēngdiào
tonos (música, chino mandarín)
      
hěn
muy
mucho
       重要
zhòngyào
importante
principal

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
单纯
dānchún
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sān qiān jiǔ bǎi wǔ shí sān
3953