Ejemplo de frase en chino No.1494

2nd tone   2nd tone
旗袍
qípáo
4th tone
shì
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
de
2nd tone   3rd tone
传统
chuántǒng
2nd tone   1st toneno tone
服装。
fúzhuāng。
      Escuchar
AudioChino Español
       旗袍
qípáo
traje Qipao
      
shì
ser/estar

correcto
       中国
Zhōngguó
China
      
de
particula
de
       传统
chuántǒng
tradición
tradicional
       服装
fúzhuāng
ropa (palabra muy formal)

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
yī qiān wǔ bǎi yī shí qī
1517