Ejemplo de frase en chino No.1495

3rd tone
4th tone
shì
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
no tone
2nd tone
méi
4th tone   3rd tone
办法
bànfǎ
3rd tone   3rd tone
辅导
fǔdǎo
3rd tone
4th tone   2nd toneno tone
化学。
huàxué。
      Escuchar
AudioChino Español
      

yo
      
shì
ser/estar

correcto
       汉语
Hànyǔ
chino (idioma)
       老师
lǎoshī
profesor
maestro
      
méi
no (pasado)
no tener
       办法
bànfǎ
manera
medio
método
       辅导
fǔdǎo
dar clases particulares
      

       化学
huàxué
química

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

¿Qué número es?
sān qiān bā bǎi wǔ shí wǔ
3855