Ejemplo de frase en chino No.1527

4th tone
shù
1st tone
gēn
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
4th tone
zuò
2nd tone
chéng
4th tone   4th tone
艺术
yìshù
3rd toneno tone
品。
pǐn。
      Escuchar
AudioChino Español
      
shù
árbol
      
gēn
raíz
palo
clasificador para salchichas
clasificador para palos
clasificador para objetos largos
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho
      
zuò
hacer

chéng
lograr
acabar
       艺术
yìshù
arte

pǐn
artículo
producto
objeto

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
天真
tiānzhēn
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
sì qiān qī bǎi jiǔ shí sì
4794