Ejemplo de frase en chino No.1528

1st tone
1st tone   3rd tone
根本
gēnběn
4th tone
3rd tone
xiǎng
4th tone   no tone
告诉
gàosu
3rd tone
1st tone   no tone
他的
tāde
4th tone   4th tone
电话
diànhuà
4th tone   3rd toneno tone
号码。
hàomǎ。
      Escuchar
AudioChino Español
      

él
       根本
gēnběn
raíz
en absoluto
      

no (presente)
      
xiǎng
querer
pensar
       告诉
gàosu
decir
      

yo
他的
tāde
su (de él)
电话
diànhuà
teléfono
       号码
hàomǎ
número

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
差不多
chàbuduō
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
yī qiān sì bǎi jiǔ shí wǔ
1495