Ejemplo de frase en chino No.1548

3rd tone
yǒu
2nd tone
rén
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
1st tone
tīng
4th tone   2nd tone   4th tone
莫扎特
Mòzhátè
no tone
de
3rd tone   3rd tone
古典
gǔdiǎn
1st tone   4th tone
音乐
yīnyuè
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
4th tone
biàn
1st tone   no toneno tone
聪明。
cōngming。
      Escuchar
AudioChino Español
      
yǒu
tener
      
rén
persona
humano
gente
       认为
rènwéi
opinar
pensar
      
tīng
escuchar
莫扎特
Mòzhátè
Mozart
      
de
particula
de
       古典
gǔdiǎn
clásico
       音乐
yīnyuè
música
       可以
kěyǐ
poder
tener derecho

biàn
cambiar
       聪明
cōngming
inteligente

Deja una respuesta

Youtube Aprende Chino Mandarin
Configuración

Una palabra
动作
dòngzuò
¡Muestra traducción!
¿Qué número es?
èr qiān liù bǎi qī shí jiǔ
2679